Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega

Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec izvaja visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega, ki je usklajen s sektorsko direktivo Evropske unije (2005/36/ES) in bolonjsko deklaracijo ter omogoča zaposlovanje diplomantov v vseh članicah Evropske unije.  

Študijski program prve stopnje Zdravstvena nega je študijski program, kjer se oblikuje temeljni profil nosilca zdravstvene nege.

Slednji je zasnovan na potrebah sodobne družbe, povezuje teorijo in prakso. Študentom ponuja izbirnost predmetov v 1., 2. in 3. letniku študija, sodobna teoretična in praktična znanja.  

Po diplomi diplomant pridobi naziv diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik. Gre za regulirani poklic, ki ga odlikuje skrb za sočloveka in prinaša veliko osebnega zadovoljstva. Poklic je deficitaren ne le v koroški regiji, temveč širše, v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Po zgledu evropskih držav bo potrebno v slovenskem prostoru povečati delež kadrov v zdravstveni negi z visoko strokovno izobrazbo in težiti po pridobivanju znanja na drugi in tretji bolonjski stopnji. Novo znanje v zdravstveni negi pomeni napredek in razvoj zdravstvene nege.

 

Splošne informacije o študijskem programu

Stopnja izobrazbe

visoka strokovna izobrazba  

Strokovni naslov in okrajšava naslova

diplomirana medicinska sestra / dipl. m. s. (VS)

diplomirani zdravstvenik / dipl. zn. (VS)  

Trajanje študija 

3 leta (6 semestrov)  

ECTS

180 ECTS  

Kompetence pridobljene z diplomo

Z diplomo na Visoki šoli za zdravstvene vede Slovenj Gradec boste usposobljeni za samostojno opravljanje poklica diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik.   (Vse kompetence >>.)

Posebnosti študijskega programa

Akreditirani študijski program prve bolonjske stopnje je usklajen z sektorsko direktivo EU, omogoča zaposlovanje v članicah Evropske unije brez nostrifikacije diplome.  

Način študija

Visokošolski zavod nima koncesije, zato študij izvaja kot izredno obliko.

Obveznosti študenta

5400 ur študijskega programa (predavanja, seminarske vaje, laboratorijske vaje, klinične vaje, individualno delo študenta). Obvezna prisotnost v celoti je obvezna na seminarskih vajah, laboratorijskih in kliničnih vajah.

Predavanja niso obvezna, vendar po naših izkušnjah se jih študenti udeležujejo v veliki meri, zaradi lažjega razumevanja teorije in aplikacije slednje v prakso.    

 

Želimo, da so naši diplomanti po zaključku študija usposobljeni, motivirani in inovativni posamezniki, ki znajo in želijo delati neposredno ob pacientu. Usposobljeni so za samostojno izvajanje neodvisnih intervencij zdravstvene nege (postopki zdravstvene nege), odvisnih intervencij zdravstvene nege (medicinsko tehničnih intervencij), ki jih predpiše zdravnik, celostnega pristopa k pacientu, krepitve pacientove neodvisnosti v osnovnih življenjskih aktivnostih, prepoznavanja aktualnih in potencialnih negovalnih problemov, terapevtskega komuniciranja, timskega dela, medpoklicnega sodelovanja idr.

 

Uradne ure referata

za študijske in študentske zadeve

v času študijskega procesa:

Za študente VŠZV Deli z:

 

 

Glavni trg 1, p.p 144
2380 Slovenj Gradec

Referat: 070 723 628 in

             02 620 96 47

E: referat@vszv-sg.si

 

 

 

ponedeljek,


sreda, petek:


11:00 - 13:00

 

 

 

torek in 


četrtek:14:00 - 15:30
 ©2011-2012 VŠZV. Vse pravice pridržane.   Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | Avtorji