Magistrski študijski program druge stopnje Zdravstvene vede


Magistrski študijski program druge stopnje, Zdravstvene vede, je v določeni meri nadgradnja visokošolskih  strokovnih  študijskih  programov s področja zdravstvenih ved, obenem pa ponuja širšo alternativo in s tem tudi možnosti študija drugim strokovnjakom s področja zdravstvenih in socialnih ved.

Akreditirani študijski program druge bolonjske stopnje je usklajen z sektorsko direktivo EU (2005/36/ES) in bolonjsko deklaracijo ter omogoča zaposlovanje v članicah Evropske unije brez nostrifikacije diplome.  

Splošne informacije o študijskem programu


Stopnja in vrsta študija

Podiplomski (druga stopnja) – magistrski

Strokovni naslov in okrajšava naslova

magister zdravstvenih ved (mag. zdr. ved)

magistrica zdravstvenih ved (mag. zdr. ved)

Trajanje študija

 2 leti (4 semestre)

ECTS 

120 ECTS  

Način študija

Magistrski študijski program se bo izvajal v izredni obliki študija.

Predstavljen program je oblikovan tako, da poleg obveznih predmetov študijskega programa, namenjenih za izvajanje zahtevnejših strokovnih nalog magistrov s področja zdravstvenih ved, vsebuje tudi izbirne predmete.Takšna struktura študijskega programa omogoča študentu dobro prilagajanje predmetnika njegovim željam in potrebam ter v največji možni meri pokriva potrebe po strokovnjakih s področja zdravstvenih ved. Študijski program vsebuje tudi obvezno vključevanje študentov v raziskovalno delo tako, da bodo diplomanti usposobljeni za uporabo  znanstveno-raziskovalnih tehnik na področju zdravstvenih ved in jih bodo znali uporabljati kot dopolnitev pri svojem strokovnem delu v kliničnem okolju, v širšem spektru problemov ter v novih ali spremenjenih okoliščinah. 

V prvem letniku študent posluša skupne predmete, v drugem letniku pa ima na voljo tri smeri: 

 • Javno zdravje
 • Zdravstvena nega
 • Fizioterapija

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pogoji za vpis v magistrski študijski program druge stopnje Zdravstvene vede so skladni z 38. a. členom in 16. členom prehodnih določb Zakona o visokem šolstvu, ki govori o pogojih za vpis v magistrski in doktorski študijski program. 

V magistrski program Zdravstvene vede se lahko vpiše, kdor je opravil: 

 • študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij oziroma

 • študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.   

 1. V študijski program druge stopnje Zdravstvene vede se lahko skladno z 38. a. členom in 16. členom prehodnih določb Zakona o visokem šolstvu vpiše: Kdor je končal študijski program prve stopnje  v obsegu 180 ECTS (kreditnih točk) na področju zdravstvenih ved.    

 2. Kdor je končal visokošolski strokovni študijski program s področja zdravstvenih ved pred novelo ZVIS v obsegu 180 ECTS.

 3. Kdor je končal študijski program prve stopnje z drugih sorodnih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 ECTS. Pred vpisom v program mora opraviti diferencialne izpite v obsegu do 30 ECTS iz dodiplomskega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega VŠZV Slovenj Gradec. Diferencialne izpite v obsegu do 30 ECTS določi Komisija za študijske VŠZV Slovenj Gradec na podlagi individualne prošnje kandidata. 

 4. Kdor je končal študijski program prve stopnje z drugih področij (družbene vede, humanistične vede, varnost, varstvo okolja itd.) in dosegel najmanj 180 ECTS. Pred vpisom v program mora opraviti diferencialne izpite v obsegu do 60 ECTS iz dodiplomskega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega VŠZV Slovenj Gradec. Diferencialne izpite v obsegu do 60 ECTS določi Komisija za študijske VŠZV Slovenj Gradec na podlagi individualne prošnje kandidata.

           

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje pod točko 3. in 4., se lahko vpišejo v 1. letnik magistrskega študijskega programa Zdravstvene vede, ko imajo opravljene diferencialne izpite.  

V 2. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje Zdravstvene vede se lahko vpiše:

 1. Kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe s področja zdravstvenih ved – program Zdravstvena vzgoja (ali visokostrokovni program Zdravstvena nega 180 ECTS + specializacija iz zdravstvene nege  60 ECTS), pred novelo ZVIS, v obsegu 240 ECTS.

 2. Kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe (ali  visokostrokovni program 180 ECTS + specializacija 60 ECTS) z drugih strokovnih področij pred novelo ZVIS, v obsegu 240 ECTS.PRIJAVA ZA VPIS


Uradne ure referata

za študijske in študentske zadeve

v času študijskega procesa:

Za študente VŠZV Deli z:

 

 

Glavni trg 1, p.p 144
2380 Slovenj Gradec

Referat: 070 723 628 in

             02 620 96 47

E: referat@vszv-sg.si

 

 

 

ponedeljek,


sreda, petek:


11:00 - 13:00

 

 

 

torek in 


četrtek:14:00 - 15:30
 ©2011-2012 VŠZV. Vse pravice pridržane.   Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | Avtorji